Dotační poradenství Osigeno s.r.o.

Navigace:


IROP 2015

výzvapříjem odpříjem do
2Sociální podnikání pro SVL09/201512/2015
2Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekol09/201512/2017
3Aktivity vedoucí k úplnému elektrickému podání09/201506/2017
3Regulační plány09/201503/2017
5Technická pomoc09/201512/2020
2Sociální podnikání10/201512/2015
3Kyberbezpečnost10/201505/2017
3Územní studie10/201503/2017
2Infrastruktura pro předškolní vzdělávání11/201503/2015
2Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL11/201503/2016
3Revitalizace souboru vybraných památek11/201503/2016
1Podpora veřejné dopravy12/201503/2016
1Technika pro IZS12/201512/2017
2Energetické úspory v bytových domech12/201506/2016
3Elektronizace odvětví – eLegislativa, eSbírka, arc12/201506/2016
4Provozní a animační výdaje09/201511/2020

Legenda

  • Prioritní osa 1 - Konkurence schopné, dostupné a bezpečné regiony
  • Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
  • Prioritní osa 5 - Technická pomoc

OPŽP 2015

výzvapříjem odpříjem do
1Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.14.08.2015 10:0313.11.2015 10:03
1Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.14.08.2015 17:1613.11.2015 17:16
1Zajištění povodňové ochrany intravilánu14.08.2015 10:3713.11.2015 10:37
1Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů14.08.2015 10:5013.11.2015 10:50
3Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů14.08.2015 11:0213.11.2015 11:02
3Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst14.08.2015 11:1415.01.2016 11:14
3Sanace vážně kontaminovaných lokalit14.08.2015 11:2413.11.2015 11:24
2Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí14.08.2015 11:3513.11.2015 11:35
4Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území14.08.2015 11:4131.12.2016 11:41
4Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území14.08.2015 11:4814.10.2015 11:48
4Zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb14.08.2015 11:5914.10.2015 11:59
4Zvýšení ekologické stability krajiny a obnova vodního režimu krajiny14.08.2015 12:0114.10.2015 12:01
4Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů14.08.2015 12:0831.12.2016 12:08
4Zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury14.08.2015 12:1131.12.2016 12:11
4Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně14.08.2015 12:1414.10.2015 12:14

Legenda

  • Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  • Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  • Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Prioritní osa 5 - Energetické úspory

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

ODESLAT

RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Markéta Kunrtová
Odborný konzultant
gsm: +420 607 033 347
e-mail: kunrtova@osigeno.cz

vytvořeno společnostíProfinetworks